MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOSMieli Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenės nariai,

kviečiame susipažinti su Mokyklos direktorės Editos Timukienės 2022 metų veiklos atskaita:

čia;

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo Mokyklos interneto svetainėje (t. y. iki 2023-01-29) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybos pirmininkei Skirmantei Griciūnienei el. paštu skirmantegr@gmail.com

Mokyklos taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo (t. y. iki 2023-02-03), įvertinusi Ataskaitą ir Mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl Mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo.


LIKĖNŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE – JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA IR KONCERTAS

2023 m. sausio 19 d. Likėnų reabilitacijos ligoninėje, biuvetėje „Vilties angelas“, buvo atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų, mokytojų Gražinos Visockienės ir Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės, paroda. Jaunuosius dailininkus ir muzikantus pasveikino, gražiu bendradarbiavimu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla džiaugėsi Likėnų reabilitacijos ligoninės administratorė Lina Meškauskienė.
Renginyje grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai (mokytojai Rima Venskienė, Gražina Beleckienė, Dalia Šimbelienė, Gitas Korsakas, Liudmila Ross).

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos taryba

Skirmantė Griciūnienė, fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Gražina Visockienė, dailės mokytoja ekspertė, mokytojų atstovė, sekretorė;
Gitas Korsakas, saksofono mokytojas metodininkas, mokytojų atstovas, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas;
Saulė Mickevičiūtė, mokinių atstovė;
Vilius Bartuševičius, mokinių atstovas;
Justinas Juška, mokinių atstovas;
Kristina Pikūnė, tėvų (globėjų) atstovė;
Kristina Undzėnienė, tėvų (globėjų) atstovė;
Audronė Januševičiutė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė, socialinių partnerių atstovė.

Pirmasis Mokyklos tarybos posėdis

2022 m. gruodžio 29 d. rinkosi nauja Mokyklos taryba. Ją sudaro mokytojų, mokinių, tėvų ir socialinių partnerių atstovai. Antrai kadencijai Mokyklos tarybos pirmininke visais balsais išrinkta Skirmantė Griciūnienė, jos pavaduotoju – Gitas Korsakas.
Naujoji mokyklos taryba aptarė metų veiklos ir mokyklos direktoriaus ataskaitas, teikė siūlymus dėl Mokyklos veiklos ir strateginių planų.Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Muzikos skyrių

Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Dailės skyriųNUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. PRIIMAME PRAŠYMUS MOKYTIS
PAGAL ŠIAS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS


Eil. Nr.

Programa

Kaina

1 Ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa, skirta 5–6 metų amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta grupėje. 15,00 Eur / mėn.
2 Muzikinio ugdymo programa, skirta mokymosi sutrikimų turintiems vaikams (pateikus tai patvirtinančius dokumentus). Programa skirta specialiųjų poreikių mokinių ugdymui muzikos pagalba. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu kuriama muzikinė aplinka, kurioje atsiranda galimybė įgyvendinti nemuzikinius tikslus: skatinti stambiosios ir smulkiosios motorikos, judesių koordinacijos raidą, adekvačią emocinę raišką, komunikacinių gebėjimų lavinimą. Individualiuose muzikiniuose užsiėmimuose ypatingas dėmesys skiriamas saugiai vaiko savijautai, pozityviam patyrimui. 15,00 Eur / mėn.
3 Muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa, skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems išmokti groti tik vienu pasirinktu instrumentu, ar tik dainuoti, ar tik tapyti, ar tik lipdyti. Pasirenkamos individualios arba grupinės pamokos. Mokiniai gali rinktis ir tik patinkantį mokomąjį kolektyvą ar chorą. 15,00 Eur / mėn.
4 Tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus muzikos ar dailės mokyklos baigimą įrodantį dokumentą). Ši programa skirta gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, siekiantiems gilesnės muzikinės ar dailės kompetencijos, siekiantiems tolesnio mokymosi pagal meno studijų krypties programas. Ši programa nėra apibrėžta mokymosi metais. 15,00 Eur / mėn.
5 Individuali (grupinė) suaugusiųjų muzikos ar dailės (grupinis užsiėmimas) mokymo programa, skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus (neformalusis suaugusiųjų švietimas). Mokymas groti pasirinktu muzikos instrumentu, solinis dainavimas arba grupiniai užsiėmimai (choro, dailės ar kt.). 15,00 Eur / val.


PASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931