MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MOKYKLA Ko mokome  

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA
PRIIMA MOKYTIS

MUZIKOS SKYRIUJE – DAINAVIMO PRADINĘ GRUPĘ, CHORINIO DAINAVIMO, FORTEPIJONO, SMUIKO, AKORDEONO, KANKLIŲ (ETNINIO MUZIKAVIMO), KLASIKINĖS GITAROS, FLEITOS, KLARNETO, SAKSOFONO, VARINIŲ PUČIAMŲJŲ (TRIMITO, TROMBONO, EUFONIJOS, TENORO IR KT.) GRUPES

DAILĖS SKYRIUJE – TAPYBOS, GRAFIKOS, SKULPTŪROS, PIEŠIMO, DAILĖTYROS, KERAMIKOS, VIZUALINĖS KOMPOZICIJOS (KOMPIUTERINĖ GRAFIKA, PASIRENKAMIEJI DALYKAI) GRUPES


AKORDEONAS

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti akordeonu moko mokytoja metodininkė Violeta ČĖRKIENĖ, mokytoja ekspertė Ala FETINGIENĖ.
Koks tai instrumentas, kaip juo mokoma groti, pasakoja mokytoja ekspertė Ala FETINGIENĖ.

https://youtu.be/scWnjAvgA0U

CHORINIS DAINAVIMAS

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje chorinio dainavimo moko: mokytoja metodininkė Jūratė DUDERIENĖ, mokytoja ekspertė Viktorija MORKŪNIENĖ, vyresnioji mokytoja Ieva MORKŪNAITĖ.
Apie chorinį dainavimą, pamokas, koncertines išvykas pasakoja mokytojai, mokiniai ir tėveliai.

https://youtu.be/mJcudq6ANPo

FORTEPIJONAS

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti fortepijonu moko: mokytoja ekspertė Gražina BELECKIENĖ, mokytoja ekspertė Virginija Romualda BUTKEVIČIENĖ, vyresnioji mokytoja Ieva MORKŪNAITĖ, vyresnioji mokytoja Dalia ŠIMBELIENĖ, mokytoja ekspertė Ina VALOTKIENĖ.
Mokytojos ekspertės Inos Valotkienės sukurtas vaizdo siužetas.

https://youtu.be/tQXB6XK1uyQ

KANKLĖS

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti kanklėmis moko vyresnioji mokytoja Aušra BUTKAUSKIENĖ.
Vaizdo siužetas apie kankles, kankliavimą ir arfą.

https://youtu.be/lQPTmD333kY

MEDINIAI PUČIAMIEJI INSTRUMENTAI

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti fleita moko vyresnioji mokytoja Rima VENSKIENĖ, klarnetu ir saksofonu – mokytojas metodininkas Gitas KORSAKAS.
Vaizdo siužetas apie mokymąsi groti fleita, klarnetu ir saksofonu.

https://youtu.be/Jl48MNbg5k4

SMUIKAS

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti smuiku moko: mokytoja metodininkė Ramutė PETRONYTĖ, mokytoja metodininkė Violeta SABONIENĖ.
Vaizdo pasakojimą apie smuiką sukūrė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Lauryna Bukytė.

https://youtu.be/VM6OrPwZP_M

VARINIAI PUČIAMIEJI INSTRUMENTAI

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje variniais pučiamaisiais instrumentais groti moko vyresnysis mokytojas Pranas DAPŠAUSKAS.
Vyresniojo mokytojo P. Dapšausko parengtas vaizdo siužetas:

https://youtu.be/M5tvq6k5qtA

DAILĖS UGDYMAS

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje dailės: TAPYBOS, GRAFIKOS, SKULPTŪROS, PIEŠIMO, DAILĖTYROS, KERAMIKOS, VIZUALINĖS KOMPOZICIJOS (kompiuterinė grafika, pasirenkamasis dalykas), moko: mokytojas metodininkas Vidmantas JAŽAUSKAS, mokytoja metodininkė Jurgita NARVIDAITĖ-VARŽINSKIENĖ, mokytoja ekspertė GRAŽINA VISOCKIENĖ.
Mokytojos metodininkės J. Narvidaitės-Varžinskienės parengtas vaizdo siužetas apie dailės mokymą Vlado Jakubėno muzikos mokykloje.

https://youtu.be/u6xRDcFdv0w


Prašymai į Muzikos ir Dailės skyrius priimami mokyklos raštinėje adresu Kęstučio g. 6, Biržai
arba elektroniniu paštu birzai.muzika@gmail.com
Informacija tel. (+370 450) 32 947, mob. tel. +370 683 33 582

Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal muzikos mokymo programą

Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal dailės mokymo programą


Informacija apie Mokyklą – interneto svetainėje http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/
Facebook paskyra Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla


Priėmimo mokytis į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą tvarkos aprašas (T-152, 2022-06-22)


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje 2020-2021 m. m. vykdomos programos:

Pradinis dailės formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 3 metai.
Programos tikslas – padėti mokiniams įgyti, nuosekliai ir sistemingai dailės srities meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius. Mokomasi piešimo, tapybos, skulptūros (keramikos), kompozicijos.

Pagrindinis dailės formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 4 metai.
Programos tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, įgūdžius, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės kompetencijų, tenkinti dailės pažinimo ir individualios kūrybos poreikius. Programos branduolį sudaro šie dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. Yra pasirenkamieji dalykai.

Pradinis muzikinis formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 4 metai (fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių, medinių pučiamųjų ir varinių pučiamųjų instrumentų programos).
Programos tikslas – suteikti mokiniams pradinės muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Pagrindinis muzikinis formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 4 metai.
Programos branduolį sudaro šie dalykai: muzikavimas, solfedžio, muzikos istorija, ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas. Choro, orkestro, folkloro programas siūlo mokykla, atsižvelgdama į muzikavimo turinį (fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių, medinių pučiamųjų ir varinių pučiamųjų instrumentų programos).
Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Mokestis už vaiko išlaikymą mokykloje:
Besimokantiems muzikos – 18,00 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
Besimokantiems dailės – 18,00 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
Mokiniams sumažinamas mokestis Biržų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Mokestis už vaiko išlaikymą pervedamas į Vlado Jakubėno muzikos mokyklos sąskaitą:
LT77 4010 0413 0005 0129

Į Mokyklą priimami mokiniai, turintys gabumų muzikai ir dailei.
Mokslo metų trukmė ir mokinių atostogų laikas sutampa su Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų.
Priimtų į Mokyklą mokinių tėvai (ar globėjai, rūpintojai) su mokyklos direktoriumi pasirašo mokymo sutartį, kurioje aptariama mokymosi programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminai, mokestis už vaiko išlaikymą mokykloje ir kt.

Iš kitų formalųjį meninį švietimą papildančio ugdymo mokyklų atvykę mokiniai priimami į tą klasę, kuri atitinka jų pasirengimo lygį. Atvykusių (grįžusių) iš užsienio asmenų vaikų, neturinčių meninio ugdymo pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, tėvai (ar globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą mokyklos direktoriui. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nustato vaiko meninių (muzikinių, dailės) pasiekimų lygį ir rekomenduoja vaiką priimti į atitinkamą klasę.
Mokymosi pagal neformaliojo švietimo (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas pasiekimus įteisinantys pažymėjimai išduodami baigus pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas (dailės, fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių, medinių pučiamųjų, varinių pučiamųjų).

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931