MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MOKYKLOS ISTORIJA  


Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – įkurtuvių šventė

Rugsėjo pirmoji Vlado Jakubėno muzikos mokykloje sutapo su kita labai svarbia švente – įkurtuvėmis antrajame mokyklos korpuse. Beveik ketveri metai praėjo, kol gimęs sumanymas antrąjį Muzikos mokyklos korpusą, įsikūrusį avariniame Kęstučio gatvės pastate, perkelti į buvusį Mokesčių inspekcijos pastatą, virto darbu.
Kai rajono Savivaldybės tarybos sprendimu ir administracijos rūpesčiu buvo sutvarkyti visi būtini pastato perėmimo ir perdavimo dokumentai, mokyklos darbuotojai pradėjo remontuoti patalpas. Darbus atliko savo jėgomis. 23700 eurų pastato stogui remontuoti ir patalpoms pritaikyti ugdymo reikmėms buvo skirta iš savivaldybės biudžeto. Šias lėšas mokyklos darbuotojai naudojo labai taupiai, todėl jų užteko ir stogui sutvarkyti, ir įrengti jaukią salę pirmajame aukšte, perdažyti sienas abiejų aukštų koridoriuose, sutvarkyti kabinetus, įsigyti būtinų baldų.
Naujuoju adresu įsikūrė pučiamųjų instrumentų, akordeono, dailės mokymo klasės. Įkurtuvių dieną mokyklos bendruomenė ir svečiai džiaugėsi jaukiomis ir tvarkingomis klasėmis, šviesiais koridoriais.


Visiems, prisidėjusiems prie šio didelio darbo, dėkojo mokyklos direktorė Edita Timukienė. Ji pasidžiaugė rajono Savivaldybės vadovų pastangomis spręsti šį klausimą, politikų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų dėmesiu ir pagalba mokyklai.
Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius, „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius, kiti svečiai.
Simbolinę juostelę perkirpo mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė ir rajono Savivaldybės atstovai A. Garšvaitė, I. Varzienė, E. Januševičius. Po to svečiai, mokytojai ir mokiniai apžiūrėjo patalpas.

2022 m. rugsėjo 1 d.

Sukaktis

2002 m. balandžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo Biržų muzikos mokyklai suteikė Vlado Jakubėno vardą. Dvidešimt metų gyvename, mokomės, dirbame su šiuo vardu. Kuo mums svarbus ir brangus Vladas Jakubėnas? Apie tai – šis siužetas.

MOKYKLOS ISTORIJOS FRAGMENTAI

Vlado Jakubėno muzikos mokykla, neformalaus švietimo įstaiga, vykdo meninio (muzikos ir dailės) ugdymo programas, siekia užtikrinti kuo geresnę ugdymo kokybę bei sudaro galimybes įgyti menines kompetencijas, tenkinti mokinių ugdymosi, gabumo ir kūrybiškumo bei saviraiškos poreikius.

Svarbiausios datos
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, kaip Biržų rajono muzikos mokykla, savo veiklą pradėjo 1956 m. rugsėjo 1 d. Pirmoji direktorė buvo Aldona Kezytė.
1960 m. mokykla išleido pirmąją muzikantų laidą, tris mokinius: J. Breimelį, K. Franką, H. Balčiūną. 1961 m. mokyklą baigė pirmos pianistės V. Balčiauskaitė ir D. Paškevičiūtė.
1988 m. prie Muzikos mokyklos įkurtas Dailės skyrius. Pirmieji jaunųjų dailininkų mokytojai: Egils Skuja ir Jolanta Vinciūnaitė.
2002 m. balandžio 30 d. Biržų rajono tarybos sprendimu Mokyklai suteiktas įžymaus kraštiečio kompozitoriaus, pianisto, muzikos teoretiko, pedagogo Vlado Jakubėno vardas.

Mokyklos vadovai
1956–1959 Mokyklai vadovavoAldona Kezytė; 1959–1962 – Albertas Martinkus; 1962–1972 – Vaclovas Šerkšnas; 1972–1975 – Romualda Varneckienė; 1975–1984 metais – Vytautas Četkauskas; 1984–1987 – Lina Vireliūnienė; 1987–1990 – Sigitas Liaugminas; 1990–2000 – Juozas Puplauskis; 2000–2018 – Rima Zuozienė; 2018–2020 – l. e. direktoriaus pareigas ėjo Ramutė Petronytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 2020 m. rugsėjo direktore paskirta Edita Timukienė.

Tradiciniai festivaliai, konkursai, stovyklos
1995 m. Mokykla pradėjo organizuoti tradicinius respublikinius styginių orkestro festivalius-seminarus. Buvo surengti septyni festivaliai-seminarai.
Nuo 1998 m. mokykla 14 kartų rengė tarptautinius Šiaurės Lietuvos muzikos festivalius „Biržai“.
2003 m. gegužės 14 d. mokykla surengė I respublikinį Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursą. 2006 m. konkursas peraugo į tarptautinį Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursą. Įvyko penki konkursai.
2007 m. mokytojas metodininkas Gitas Korsakas pradėjo organizuoti pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalį „Dūdų fiesta“, kuris iki šiol vyksta trijuose apskrities miestuose.
2010–2015 m. Vlado Jakubėno muzikos mokykla rengė tarptautines kūrybines edukacines stovyklas „Muzikuokime drauge“. Stovyklos rengtos kartu su Lietuvos muzikų sąjunga ir Biržų krašto muziejumi „Sėla“. Stovyklose dalyvavo Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) atstovai, mokiniai ir mokytojai.
2016 m. įvyko I tarptautinis jaunučių chorų festivalis „Dainuojantys Biržai“, 2019 m. – antrasis.
2017 ir 2018 m. Mokykla rengė tarptautinius Algirdo Ločerio akordeonistų konkursus.
2019 m. organizuotas tarptautinis keramikos konkursas-paroda „Mano kūrybiškiausias darbas“.
Kartu su Šv. Kazimiero ordinu Mokykla organizavo muzikuojančių šeimų vasaros stovyklą-festivalį „Gaidų pynė 2019“. Dėl karantino 2020 m. stovykla vyko nuotoliniu būdu.
Mokykla nuolatos dalyvauja Vlado Jakubėno atminimui rengiamuose koncertuose Stasio Vainiūno namuose. Šie koncertai rengiami bendradarbiaujant su Vilniaus biržiečių klubu „Krivūlė“, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija bei kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija.
Nuolatos vyksta Mokyklos moksleivių koncertai Biržų Šv. Jono Krikštytojo ir Evangelikų reformatų bažnyčiose, Biržų kultūros centre, Pilies rūmuose ir kitose erdvėse.

Meninės raiškos projektai
Mokykla kasmet dalyvauja ir laimi įvairius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros ministerijos organizuojamus projektų konkursus, kurių dėka buvo suorganizuota kūrybinės jaunųjų stygininkų orkestro stovyklos, muzikos festivaliai, kitos stovyklos, plenerai.
Kryptingo vaikų užimtumo projekto „Mes meno pasaulyje“ dėka mokiniai galėjo išvykti į respublikinius bei tarptautinius konkursus, dalyvauti koncertinėse išvykose Lietuvoje ir užsienyje.
Socializacijos projekto „Bendrauju ir mokausi meno“ dėka suorganizuotas apskrities muzikos mokyklų solfedžio konkursas Biržuose, pučiamųjų instrumentų orkestrų renginys „Pavasario fiesta“ Biržų pilies prieigose, rajono moksleiviams surengtos edukacinės programos „Lietuva – dainų šalis“, „Nuo fleitos iki mano skruosto“, „Smuikas – mano draugas“, „Akordeono muzika“, „Klavesino muzika“, S. Prokofjevo pasaka fortepijonui „Petia ir vilkas“ ir kt.
Projektas „Gyva protėvių dvasia“ suteikė galimybes suburti rajono bei apskrities moksleivius į folkloro festivalį bei išleisti elektroninį leidinį apie mūsų krašto etninę kultūrą. Šio projekto tęsinio „Atverkime tūkstantmečio langines“ dėka vyko mokinių etniniai koncertai, buvo supažindinama su tautinių juostų pynimu bei paprastesnių liaudies instrumentų pasigaminimu.
2008 m. Mokyklos Dailės skyriaus laimėtas projektas „Gyvybės medis“ suteikė galimybę mokiniams kartu su svečiais iš Norvegijos dalyvauti kūrybiniame plenere, išbandyti naujus meno technikos būdus, įamžinti savo darbuose unikalų Biržų kraštovaizdį.
Nuo 2015 m. Biržų krašto muziejus „Sėla“ organizuoja festivalį „Baroko pavasaris Biržuose“. Jo sudedamoji dalis – meistriškumo kursai, kuriuos rengia projekto partnerė Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
2016–2017 m. mokykla dalyvavo projekte „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ kartu su Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazija.
2018 m. Mokykla organizavo renginių ciklą „Lietuvos atkūrimo 100-metį švenčiame su draugais“. Vyko tarptautinės dailės parodos ir koncertai su draugais iš Lietuvos ir užsienio.
2018–2019 m. m. vyko renginių ciklas, skirtas Dailės skyriaus 30-mečiui: tarptautinės parodos įvairiose Biržų krašto erdvėse, užsienyje (Aizkrauklėje, Bauskėje), koncertas „Skambanti akvarelė“.
2018–2019 m. organizuotas renginių ciklas „Menaspliusaš“ – koncertai, parodos netradicinėse erdvėse.
2019 m. organizuotas renginių ciklas, skirtas kompozitoriaus Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms, renginiai vyko Biržuose ir Vilniuje.
2019 m. Biržų regioninis parkas surengė tarptautinį plenerą, kuriame kaip partneriai dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir Dobelės meno mokykla. Projekto plenerai vyko Biržuose ir Dobelėje.
2020 m. Mokykla įgyvendina projektą „Muzikuokime ir keliaukime“: rengiami seminarai jauniesiems atlikėjams, koncertai, kūrybinės išvykos.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kolektyvai nuolatos dalyvauja Dainų šventėse, puikiai pasirodo „Dainų dainelės“, B. Dvariono, J. Pakalnio, „Tramtatulio“ ir kituose šalies ir tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų bei dailininkų konkursuose.

Rėmėjai, draugai ir partneriai
Nuo 1994 metų nuoširdi draugystė Mokyklą sieja su Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesore Raminta Lampsatyte. 1996 metais įvyko pirmasis Palmyros vardo premijos konkursas, kuriam premijas įsteigė prof. R. Lampsatytė. Šie konkursai vyko dvylika kartų. R. Lampsatytė kasmet lankosi Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, rengia koncertus Mokykloje ir Biržų pilyje, atvyksta su jaunais gabiais atlikėjais ir juos pristato Biržų krašto visuomenei, mokytojams ir mokiniams atveža ir padovanoja retesnių kūrinių natų.
Paramą mokyklai teikia Biržų Rotary klubas: padėjo įsigyti keramikos degimo krosnį, žiedimo stakles, baldų, tautinius rūbus folkloro ansambliui „Untytė“. Padedama Rotary klubo Mokykla įsigijo naujų muzikos instrumentų, kompiuterių ir kitų ugdymui reikalingų priemonių.
Mokykla bendradarbiauja su kitomis apskrities ir Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis, Latvijos Bauskės ir Aizkrauklės meno mokyklomis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Valstybine filharmonija ir kt.
Mokykla yra Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) narė.
Bendravimo ryšiai Mokyklą sieja su Lietuvos ir Austrijos draugija.
Mokykla palaiko ryšius su Čikagos Vlado Jakubėno draugija, jos skyriumi Vilniuje.
Nuo 2012 m. Vlado Jakubėno muzikos mokykla bendradarbiauja su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Edukacijos skyriumi, dalyvauja meistriškumo kursuose, koncertuose.
Glaudi partnerystė sieja mokyklą su Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka, Biržų kultūros centru, Biržų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklomis, Biržų regioninio parko direkcija.
Sena Mokyklos tradicija: mokinių koncertai su žinomais šalies atlikėjais. Biržiečiai mokiniai yra dalyvavę koncertuose su pianistais Luku ir Petru Geniušais, profesoriumi Petru Kunca (įrašyta radijo laida), su Lietuvos kameriniu orkestru, su kitais įžymiais muzikais, dailininkais, keramikais.
Su Mokykla nuolatos bendradarbiauja buvę mokyklos mokiniai: Eglė Stuokaitė, Mantas Makrickas, Rasa Paliulienė, Renatas Bedalis, Zita Kavoliūnaitė-Kariniauskienė, Aušra Pačegonytė, KarolisVariakojis, Donatas Butkevičius, Diana Venckienė, Loreta Venslavičienė, Indra Mažuikaite ir kiti. Šių ryšių dėka Mokykla organizavo du renginių ciklus „Sugrįžimai“, koncertus. Buvę mokiniai Mokykloje pristato savo kūrybą.

Sklaida
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos veikla nuolat aprašoma Biržų rajono spaudos leidiniuose, buvo parengtos publikacijos žurnalui „Muzikos barai“, keliasdešimt reportažų apie Mokyklos veiklą parengė Balticum TV „Biržų žinios“. 2017 m. gruodžio mėn. buvo parengtos dvi LRT Klasika programos laidos „Muzikinė dėžutė“, kuriose Mokyklą pristatė mokiniai, tėveliai ir mokytojai, koncertavo mokiniai.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931