MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


TĖVAMS Atlygis už neformalųjį švietimą  


Atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje: Muzikos skyriuje – 18 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį; Dailės skyriuje – 18 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
Atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje dydis mažinamas 50 procentų šiais atvejais: jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą; jei mokinys auga nepilnoje šeimoje (gyvena su vienu iš tėvų (globėju, rūpintoju); jei mokinys auga šeimoje, kurioje yra 3 ar daugiau vaikų; jei mokinys yra tarptautinių ir / ar respublikinių konkursų laureatas, diplomantas.
Atleisti nuo atlyginimo mokėjimo numatyta šiais atvejais: jei mokinys dėl ligos nelankė mokyklos mėnesį ir daugiau (leisti nemokėti už dėl šios priežasties nurodytą laiką); jei įstaigos veikla nutraukiama arba vykdoma nuotoliniu būdu dėl karantino paskelbimo, ekstremalios situacijos, higienos normų pažeidimo, avarijos ar avarinių darbų likvidavimo, ypatingos epideminės situacijos paskelbimo.
Lengvatos taikomos tik pateikus jas įrodančius dokumentus. Šie dokumentai privalo būti pateikti lengvatos taikymo ar kitą mėnesį, einantį po jo. Pateikus dokumentus vėliau, lengvata netaikoma.
Taip pat Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas 5 Eur mėnesinis mokestis už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentu namuose.
Už neformalųjį vaikų švietimą surinktos lėšos skiriamos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai vykdyti.

Sumažintas atlyginimo dydis už neformalųjų vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 2020 m. lapkričio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr.VK-61 „Dėl ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarka“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos nuostatais, ir atsižvelgdama į tai, kad veikla mokykloje vykdoma derinant nuotolinį ugdymo proceso būdą su kasdieniu, nuo 2020 m. lapkričio 1 d.iki 2020 m. lapkričio 30 d. visiems Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniams 50 proc. sumažintas nustatytas atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą.

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SUMAŽINIMO (2020 m. lapkričio 6 d. Nr. MK-43)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (2020 m. gruodžio 23 d. Nr. T-296)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE NUSTATYMO (2013 m. gegužės 30 d. Nr. T-126)


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931