MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Atestacija  


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Edita Timukienė – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė.
Loreta Baronienė – Biržų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo.
Skirmantė Griciūnienė – fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė, mokyklos tarybos deleguotas asmuo, atestacijos komisijos narė.
Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė – vyresnioji dailės ir technologijų mokytoja, mokytojų tarybos deleguotas asmuo, atestacijos komisijos narė.
Rūta Degutienė – solfedžio mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguotas asmuo atestacijos komisijos sekretorė.

Mokytojų atestacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ 2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216 (Suvestinė redakcija nuo 2019-04-18).
Siekiant kuo paprastesnės ir kokybiškesnės mokytojų atestacijos tvarkos, šiame skyriuje pateikiama visa aktuali informacija susijusi su mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimu, atestacijos nuostatomis bei atestacijos dokumentų pateikimu atestacijos komisijai.

Iš viso yra skiriamos KETURIOS mokytojų kvalifikacinės kategorijos:
- Mokytojo;
- Vyresniojo mokytojo;
- Mokytojo metodininko;
- Mokytojo eksperto.
VYRESNIOJO MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 4 darbo metų.
MOKYTOJO METODININKO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 5 darbo metų.
MOKYTOJO EKSPERTO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 6 darbo metų.

ATESTACIJA
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATAI
1 priedas. MOKYTOJO VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR ANKETA
2 priedas. MOKYTOJO DUOMENŲ ANKETA
3 priedas. MOKYTOJO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LENTELĖ
4 priedas. ATVIROS PAMOKOS PLANAS
5 priedas. PAMOKOS VERTINIMO LENTELĖ
6 priedas. MOKYTOJO VEIKLOS BEI KOMPETENCIJOS ĮSIVERTINIMO IR VERTINIMO LENTELĖ
8 priedas. MOKYTOJO VEIKLOS BEI KOMPETENCIJOS ĮVERTINIMO LENTELĖ

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2023–2025 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931